Hľadáme mladú nádej baletu

24. - 25. október 2023
veľká sála Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši

Ako sa prihlásiť

Súťaže sa môže zúčastniť len záujemca, ktorý odovzdá riadne vyplnenú prihlášku a zaplatí účastnícky poplatok. Podaním prihlášky sa účastník zaväzuje dodržiavať podmienky súťaže. V prípade ich porušení môže byť zo súťaže vyradený.

Povinnou prílohou prihlášky sú dve fotografie súťažiaceho v tanečnom prejave (fotografie sa posielajú výlučne elektronicky v tlačovej kvalite).


Prihláška súťažiaceho: Pre kategóriu A a B (Prevziať)

Prihláška: Kategória C (Prevziať)
Od roku 2022 má kategória C charakter nesúťažnej prehliadky tanečných súborov a škôl so zameraním na klasický tanec. Záujem účasti na prehliadke, ktorá je súčasťou galaprogramu ( 25.10.2023) nahláste na produkcia@ldtlh.sk prostredníctvom prihlášky do 09.10.2023.

Uzávierka prihlášok je 09.10.2023. V prípade naplnenia celkovej kapacity súťaže, si organizátor vyhradzuje právo uzavrieť prihlasovanie, aj v skoršom termíne. Súťažiacim preto odporúčame nenechávať prihlásenie na poslednú chvíľu.

Prihláška sa odovzdáva výlučne elektronicky na adresu:
produkcia@ldtlh.sk.

Pravdivosť všetkých údajov uvedených v prihláške pre kategóriu A a B potvrdí vysielajúca škola pečiatkou a podpisom riaditeľa alebo vedúceho súboru (posiela sa sken prihlášky). V prípade nepravdivého uvedenia údajov, je možné súťažiaceho alebo choreografiu zo súťaže vyradiť. Za nedostatky nesie zodpovednosť v plnom rozsahu škola.

Súťažiaci si musia zaistiť právo predvádzať nové diela alebo choreografie, na ktoré sa vzťahuje ochrana autorských práv.

Vysielajúca škola alebo súbor si musí zabezpečiť súhlas súťažiacich so zverejnením a spracovaním osobných údajov potrebných na prihlásenie do súťaže.

Účastnícky poplatok:

Výška účastníckeho poplatku pre kategórie A a B = 20 € za súťažiaceho.
Výška účastníckeho poplatku v kategórii C = 25 € skupina / súbor (bez ohľadu na počet choreografií).

Informácie k platbe:

Číslo účtu: SK4911000000002941002859
Správa pre príjemcu: Nádej baletu + meno súťažiaceho.
SWIFT: TATRSKBX
Názov banky: Tatra banka, a. s.
Adresa banky: Hodžovo Námestie 3, Bratislava, SK

Fond na podporu umenia
Liptovský Mikuláš
Dom kultúry Liptovský Mikuláš
Opera Slovakia
KNL
Raiffeisen bank