Hľadáme mladú nádej baletu

25. - 27. NOVEMBER 2019

Divadelná sála domu kultúry, Liptovský Hrádok

 

Myšlienka súťaže

 

Hlavnou myšlienkou baletnej súťaže NÁDEJ BALETU je prezentácia, vyzdvihnutie a podpora mimoriadne nadaných tanečníkov v oblasti tanečného umenia. Súťaž má ambíciu spájať, podporovať, oslavovať, vyzdvihovať a prezentovať talent zúčastnených tanečníkov a spoluprácu tanečných škôl a súborov.

 

Pre koho je súťaž?

 

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti a absolventi konzervatórií a tanečných škôl, ktoré vo svojich choreografiách spracovávajú pohyby klasického tanca. Je určená pre tanečníkov všetkých štátov a národností.
Súťaž je rozdelená na
tri kategórie. Kategória A • študenti konzervatórií vo veku 12-15 rokov   Kategória B • študenti konzervatórií vo veku 16 a viac rokov   Kategória C • tanečné súbory zameriavajúce sa na javiskové spracovanie klasického tanca malé choreografie (1-4 tanečníci) veľké choreografie (5-20 tanečníkov)   Kategórie A a B sú určené pre sólistov.
Kategória C je určená pre skupiny.

 

Ako sa prihlásiť?

 

Súťaže sa môže zúčastniť len záujemca, ktorý zašle elektronicky riadne vyplnenú prihlášku a zaplatí účastnícky poplatok. Podaním prihlášky sa účastník zaväzuje dodržiavať podmienky súťaže. V prípade ich porušení môže byť zo súťaže vyradený. Súťažiaci si musí zaistiť právo predvádzať nové diela alebo choreografie, na ktoré sa vzťahuje ochrana autorských práv.

Kvalita súťaže a supervízia

Na celý priebeh súťaže dohliada supervízor, ktorý • kontroluje dodržiavanie pravidiel súťaže v zmysle štatútu a pravidiel fair play,
• je zodpovedný za riešenie sťažností a prípadných sporov vzniknutých počas súťaže,
• má právo kontrolovať údaje uvedené v prihláške súťažiaceho,
• počas celej súťaže dohliada na kvalitu vytvorených podmienok pre súťažiacich a porotu.

Supervízor nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do hodnotenia odbornej poroty.

 

 

 

Baletný majster

Baletný majster vedie tréningy klasického tanca v prvom kole kategórií B.
Tréningy sú neverejné, no môžu sa ich ako diváci zúčastniť súťažiaci z kategórie B a pedagógovia všetkých zúčastnených škôl.

 

Mgr. art. Igor Holováč - Baletný majster SND

 

 

Ocenenia pre víťazov

Porota udeľuje:

Cenu pre absolútneho víťaza

1.– 3. miesto v Kategórii A

1.– 3. miesto v Kategórii B

1.– 3. miesto pre každú vekovú skupinu kategórie C

 

Porota môže udeliť aj:

Čestné uznanie

Prémiu za najlepšiu choreografiu

Prémiu za najosobitnejšiu interpretáciu

 

Nositelia 1. ceny v Kategórii A, B a C získavajú titul laureáta súťaže.